Inzertný portál - nehnutelnosti a reality

Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá inzercie www.proreality.sk

Prevádzkovateľ:

ALUVIA s.r.o.
Koceľova 17/a, 821 08 Bratislava
IČO: 463 224 34
DIČ: 2023344026
Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel Sro, vložka č.75579/B
Adresa elektronickej pošty: kontakt@proreality.sk
Telefonický kontakt: +421 915 253 134

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť ALUVIA s.r.o. so sídlom Koceľova 17/a 82108 Bratislava, IČO:46322434, DIČ: 2023344026, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 75579/B, č. účtu: SK43 1111 0000 0010 6011 0011 UniCredit bank,a.s., email: kontakt@proreality.sk, je poskytovateľom a zároveň prevádzkovateľom portálu: www.proreality.sk

1.2 Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať prístup k užívateľskému rozhraniu, ktoré slúži pre vloženie a úpravu jednotlivých inzerátov.

1.3 Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom medzi jednotlivými stranami vstupujúcimi do procesu ponuky a dopytu. Prevádzkovateľ prostredníctvom prevádzkovaného portálu sprostredkováva možnosti na predaj, kúpu, nájom nehnuteľností. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah
pridávaných inzerátov. Prevádzkovateľ tak isto nevstupuje do vzniku, kúpnej, nájomnej ani inej zmluvy, ktorá vznikla medzi stranami obchodu, teda zodpovednosť za všetky náležitosti ako je vznik, plnenie, reklamácie zmlúv nesú jednotliví používatelia.

2. Postup a podmienky zakúpenia služby resp. balíka služieb

2.1 Využívanie služieb je možne len po súhlase Používateľa so spracovaním osobných údajov a so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.2 Užívateľ je povinný zaregistrovať sa na portáli www.proreality.sk a pravdivo uviesť pri registrácii požadované údaje. Za uvedené údaje nesie užívateľ právnu zodpovednosť a predpokladá sa, že užívateľ je oprávnený tieto údaje poskytnúť v zmysle platnej legislatívy.

2.3 Používateľom služby inzercie je fyzická alebo právnická osoba . Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.

2.4 Spoplatnenie služieb pre Súkromných inzerentov (fyzické osoby nepodnikateľov) je pokladané v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

2.5 Používateľ, ktorý zadáva inzeráty ako súkromná osoba sa týmto zaväzuje, že inzeruje svoje vlastné nehnuteľnosti. V prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklad preukazujúci právny vzťah vlastníka k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu listu vlastníctva), tieto inzeráty vymazať resp. bez upozornenia zrušiť Používateľovi prístup.

2.6 Prístupové meno a heslo oprávňuje používateľa využívať vybranú službu alebo balík služieb v rozsahu definovanom na portáli www.proreality.sk

2.7 Platby za služby riešia príslušné zákony Slovenskej republiky. Užívateľ v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení môže udeliť poskytovateľovi súhlas na to, aby mu za dodané služby vystavoval faktúru v elektronickej forme vo formáte pdf. (ďalej len
„elektronická faktúra“). Elektronická faktúra je v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom. Poskytovateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať používateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na emailovú adresu používateľa uvedenú v profile používateľa. Používateľ je povinný neodkladne informovať poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene emailovej adresy. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia
používateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k používateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti používateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.

2.8. Používateľ musí mať v živnostenskom alebo v obchodnom registri uvedenú realitnú činnosť, ak ide o realitnú kanceláriu – sprostredkovateľa. Firemný používateľ pri vypĺňaní registračných údajov je povinný vyplniť všeky náležitosti pre jeho identifikáciu ako právnickej osoby najmä IČO,DIČ,DIČ DPH.

2.9 Používateľ si zvolí možnosť „Súkromný inzerent v registračnom formulári vtedy a len vtedy, ak je inzerentom fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba inzerujúca nehnuteľnosti vo svojom osobnom vlastníctve, t.j. nesprostredkováva danú nehnuteľnosť a preto nepotrebuje mať zapísanú realitnú činnosť v obchodnom alebo živnostenskom registri. Inzerent, súkromná osoba – nepodnikateľ, predávajúca alebo prenajímajúca nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve sa registruje do systému ako „Súkromný inzerent“.

2.10 Používateľ zodpovedá za prevádzku vlastného konta a súhlasí, že je zodpovedný za činy každého, kto použije používateľove prihlasovacie údaje (email a heslo).

2.11 Doba využitia služby alebo balíka služieb začína dňom, kedy užívateľ vykonal výber príslušnej služby resp. balíka služieb prostredníctvom portálu softvéru www.proreality.sk
Cena služby nezahŕňa poplatok za internetové pripojenie, toto si je povinný zabezpečiť užívateľ vo svojom mene a na svoje náklady.

3. Ochrana osobných údajov

3.1. Vyplnením kontaktných údajov v procese registrácie používateľa a databázy softvéru www.proreality.sk v rozsahu a následným označením voľby „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ na portáli softvéru www.proreality.sk k vyhláseniu „Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu,meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, fotografia, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, sociálne siete, webstránka, logo. Používateľ ako dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov č. 122/2013 Z. z. spoločnosťou ALUVIA s r.o. so sídlom Koceľova 17/a, 82108 Bratislava, IČO: 46322434 ako prevádzkovateľom. Súhlas je uvedený na dobu neurčitú a používateľ ho môže kedykoľvek odvolať oznámením odoslaným na emailovú adresu kontakt@proreality.sk. Následkom odvolania súhlasu je ukončenie využívania služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude osobné údaje používateľa chrániť a neposkytne ich tretej osobe s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo osobám zo zákona viazaným povinnosťou  mlčanlivosti (napr. advokáti, notári, daňoví poradcovia a pod.). O tomto poskytnutí osobných údajov tretej osobe je poskytovateľ povinný emailom zaslať oznámenie používateľovi v lehote do 5 pracovných dní.

3.2 Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa „Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Službe“. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku podmienok. Neposkytnutie osobných údajov používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Podrobnejšie zásady o ochrane osobných údajov ktorými sa riadi ALUVIA s.r.o.nájdete TU.

4. Práva a povinnosti Používateľa

4.1 Používateľ sa zaväzuje nezverejňovať žiadne údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ďalej sa zaväzuje, že nebude prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia používateľom, a prípadné nároky, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú z titulu takéhoto konania tretích osôb v príčinnej súvislosti s konaním používateľa, odškodní.

4.2 Nesmie sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu ani to o sebe nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou.

4.3 Nesme uverejňovať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej či právnickej osoby.

4.4 Používateľ nesmie porušovať autorské práva tretích strán.

4.5 Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien, zoznamov, ktoré použije pri zadaní inzercie.

4.6 Používateľ zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek spory vzniknuté porušením autorských práv.

4.7 Príslušné zobrazené URL v obsahu inzercie musí zodpovedať doméne cieľového URL. Stránka, na ktorú je presmerovanie, musí byť funkčná a obsahovo synchrónna. Na Službe nebudú zverejňované odkazy na inzertné servre s rovnakým zameraním ako Služba.

4.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžitého odstránenia takého odkazu, ktorý smeruje na stránky pokiaľ sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo sú v rozpore s dobrými mravmi. Prípadne porušujú pravidlá týchto VOP.

4.9 Používateľ sa zaväzuje v prezentovanej ponuke či dopyte poskytovať informácie pravdivé, a to vrátane konečnej trhovej ceny nehnuteľnosti. Ak je používateľom realitná kancelária ako sprostredkovateľ inzerát musí zahŕňať aj informáciu o provízii používateľa.

4.10 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly obsahu.

4.11 Používateľ nesmie preberať inzerciu iného používateľa bez jeho výslovného súhlasu. A to aj vtedy ak sa jedná o inzerciu mimo portálu www.proreality.sk.

4.12 Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať bez upozornenia a nároku na náhradu najmä inzerciu obsahujúcu špekulatívnu či nulovú cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitné) inzeráty s rozdielnou cenou od jedného používateľa, inzeráty s neprimeranými hodnotami či s údajmi, ktoré sú odlišné od údajov prezentovaných samotným používateľom na vlastných www stránkach, alebo ak existuje podozrenie z klamania spotrebiteľa či iného jednania, ktoré by mohlo byť v rozpore s dobrými mravmi.

4.13 Používateľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne IT automatizované prostriedky, ktoré by viedli k zvýhodneniu jeho inzercie oproti iným používateľom a k poškodeniu softvéru prevádzkovateľa.

4.14 Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za zobrazovanie údajov používateľa vo vyhľadávačoch tretích strán.

4.15 Používateľ nie je oprávnený zasahovať do systému iným spôsobom ako funkciami v ňom obsiahnutými, nie je oprávnený systém meniť alebo upravovať.

4.16 Používateľ môže použiť max. 10ks fotografii inzerovanej nehnuteľnosti. Titulná fotografia môže mať veľkosť výška 540 a šírka 818 pixelov.

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pre používateľa po splnení požadovaných podmienok prístup na portál softvéru www.proreality.sk prostredníctvom užívateľského mena a hesla, ktoré si používateľ zadal pri svojej registrácii na portál softvéru www.proreality.sk. Ak prevádzkovateľ eviduje voči používateľovi alebo v súvislosti s používateľom pohľadávky po lehote splatnosti, je oprávnený neumožniť používateľovi objednanie ďalších služieb alebo balíka služieb až do úplného vysporiadania všetkých súvisiacich pohľadávok prevádzkovateľa. Akékoľvek prípadné platby používateľa je prevádzkovateľ oprávnený započítať na svoje staršie splatné pohľadávky, ktoré eviduje voči používateľovi alebo v súvislosti s používateľom.

5.2 Prevádzkovateľ poskytuje služby s odbornou starostlivosťou. Prevádzkovateľ je povinný priebežne a v dostatočnom časovom predstihu aktualizovať systém v súlade s platnou a účinnou legislatívou.

5.3 Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne zablokovať využívanie služieb aj v prípade, že o to požiada štatutárny orgán alebo iná oprávnená osoba organizácie, ktorá je uvedená v registračnom formulári používateľa.

5.4 Prevádzkovateľ je oprávnený uskutočniť na serveroch a ostatných zariadeniach plánovanú odstávku v rozsahu maximálne 300 minút mesačne. Odstávka bude slúžiť na uskutočnenie potrebných updatov a upgradov softvéru, údržby a výmeny hardvéru. Počas uvedenej a v prípade dlhšej odstávky je prevádzkovateľ povinný na túto skutočnosť upozorniť oznámením na svojom portáli a emailom na emailovú adresu používateľa, pod ktorou je používateľ na portáli zaregistrovaný Prevádzkovateľ nie je povinný, nad rámec času plánovanej odstávky podľa prvej vety tohto bodu, poskytovať služby počas plošného výpadku pripojenia do siete internet, počas vojnového stavu, výnimočného stavu alebo v prípade iných objektívnych, nepredpokladateľných a neodvrátiteľných skutočností (vis maior).

5.5 Prevádzkovateľ zabezpečí technický a bezpečnostný dohľad a servis servera, ku ktorému zabezpečuje používateľovi prístup pri poskytovaní služieb.

5.6 Zneužitie prístupu k softvéru www.proreality.sk, jeho neoprávnené využívanie alebo vykonávanie neoprávnených úprav, napodobňovanie alebo kopírovanie vizuálu a neoprávnené používanie označenia „www.proreality.sk“ sa v zmysle príslušných zákonov považujú za konanie porušujúce práva duševného vlastníctva prevádzkovateľa zakladajúce civilnoprávnu alebo aj trestnoprávnu zodpovednosť. Konanie používateľa, ktoré sa považuje za porušenie práv duševného vlastníctva prevádzkovateľa, je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy.

6. Cena za službu

6.1 Cenu za využitie portálu softvéru www.proreality.sk užívateľ nájde v cenníku prevádzkovateľa zverejneného na portáli www.proreality.sk v časti cennik.

6.2 Cenník služieb:
Balík Zadarmo obsahuje 5 ks inzerátov – dlžka trvania zverejnenia inzerátu 1 mesiac – 0,0 €
Balík Štart obsahuje 50 inzerátov – predplatné na 3 mesiace – 30€
Balík Štandard obsahuje 150 inzerátov – predplatné na 6 mesiacov – 55€
Balík Profesionál obsahuje 350 inzerátov – predplatné na 12 mesiacov -100€

6.3 V každom z uvedených balíkov je možne zvýrazniť TOP ponuku vybraných inzerátov:
Balík Štart umožňuje 15 ks TOP inzerátov
Balík Štandard umožňuje 30 ks TOP inzerátov
Balík Profesionál umožňuje 50 ks TOP inzerátov
TOP inzerát obsahuje zvýraznenie a označenie TOP, nezakladá prednostné poradie v inzercii.

7. Reklamácia

7.1 Používateľ má právo na zľavu z ceny objednanej služby. Jedná sa o alikvótnu časť z ceny počas ktorej služba nebola funkčná, okrem prípadu uvedeného v bode 6. 4.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany si zvolili za právo, ktorým sa majú spravovať všetky ich vzájomné vzťahy, právo Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, následky jej neplatnosti, jej výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

8.2 Písomnosti adresované niektorej zo zmluvných strán sa predovšetkým doručujú na emailové adresy na strane prevádzkovateľa – kontakt@proreality.sk a na strane používateľa – emailová adresa, ktorú používateľ zadal pri registrácii na portál www.proreality.sk sa považujú za doručené okamihom získania spätnej väzby adresáta. Taktiež sa považujú za doručené uplynutím 3 hodín od odoslania emailu bez toho, aby bol odosielateľ upozornený emailovou službou na nemožnosť doručenia emailu, a to aj v prípade, že sa adresát o emaile nedozvedel. Ak sa doručujú písomnosti v listinnej podobe tradičnou poštou, považujú sa za doručené dňom ich prevzatia adresátom, alebo ním poverenou osobou. Na účely tejto zmluvy sa písomnosti považujú za doručené aj dňom odmietnutia ich prevzatia zo strany adresáta, dňom vrátenia písomnosti ako nedoručiteľnej z dôvodu, že adresát nie je známy, ako aj pätnástym dňom od ich uloženia na pošte, pokiaľ ich doručenie na poslednú známu adresu adresáta nie je úspešné, a to aj v prípade, že adresát sa o uložení písomnosti na pošte nedozvie.

8.3 V prípade kolízie ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a ustanovení osobitnej zmluvy, má prednosť osobitná zmluva.

8.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na portáli softvéru www.proreality.sk sekcia VOP a sú účinné od 1.10.2018 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Pri zmene VOP bude zmenená aj ich aktuálna účinnosť. Platné sú vždy VOP uverejnené na portáli www.proreality.sk.

Deň nadobudnutia platnosti 1.10.2018